Jun 26, 2019

Timothee Chalamet 廕雷 nhが tranh, lm ngが廙i t穫nh ヾn phがヾng trong Little Women

B廙 phim Little Women c廙吧 n廙 廕︽ di廙n Greta Gerwig d廙帶 tr礙n ti廙u thuy廕篙 c羅ng t礙n c廙吧 vn s藺 Louisa May Alcott (1832–1888), k廙 v廙 cu廙c 廙i 廕囤 v廕另 v廕 nhがng 廕囤 ngh廙 l廙帷 c廙吧 b廙n ch廙 em nh March —Meg, Jo, Beth and Amy. 

Saoirse Ronan 籀ng vai Jo March c簷n Timoth矇e Chalamet 籀ng vai Laurie - ngが廙i b廕》 th璽n nh廕另 c廙吧 Jo. Jo l m廙t c繫 g獺i mang m廙t c獺i t礙n con trai, Laurie l m廙t chng trai mang c獺i t礙n con g獺i. 

N廙 廕︽ di廙n vi廕篙: C籀 th廙 n籀i Jo th穫 廕雷 trai c簷n Laurie th穫 廕雷 g獺i, h廙 l hai m廕暗 c廙吧 nhau - nhが m廙t c廕搆 sinh 繫i.T廙 t穫nh b廕》 th璽n 廕積 m廙妾 nhが tri k廙, Laurie d廕吵 ph獺t hi廙n chng em l簷ng y礙u Jo v 瓊 ng廙 l廙i c廕吟 h繫n, nhがng b廙 khが廙c t廙. Tuy 廙n tim nhi廙u c繫 g獺i, nhがng trong b廙 phim ny, ta s廕 th廕句 m廙t Timothee Chalamet y礙u ヾn phがヾng v th廕另 t穫nh trong tuy廙t v廙ng.

B廙 phim d廙 ki廕積 kh廙i chi廕簑 trong th獺ng 12/2019.

⚓ TRENDING