FILMELY: Ci 廕暗 Windows Movie Maker

Sep 8, 2017

Ci 廕暗 Windows Movie Maker

Hか廙NG D廕杰 CI MOVIE MAKER (ESSENTIALS 2012)

VO TRANG T廕@ V廙

HTTP://BANGGODOFSUN.BLOGSPOT.COM

CH廙 廙@ FILE T廕@ V廙 XONG

CH廙N DNG TH廙 2 廙 CH廙 CI WINDOWS MOVIE MAKER (M KHNG PH廕@ CI CC PH廕吉 M廙M KHC)

B廙 CH廙N CC PH廕吉 M廙M KHC, CH廙 廙 L廕I MOVIE MAKER.

KIN NH廕杰 CH廙 KHO廕﹫G 5 PHT S廕 CI XONG.

KHI CI XONG B廕刀 NT CLOSE

VO BI廙U Tか廙﹫G WINDOWS S廕 XU廕三 HI廙N LOGO C廙再 MOVIE MAKER

B廕N C TH廙 S廙 D廙刁G PH廕吉 M廙M R廙I. MNH S廕 SO廕N NH廙奘G CLIP TI廕銷 THEO Hか廙NG D廕杰 CC CH廙每 NNG C B廕﹫ V CCH KH廕哽 PH廙七 M廙T S廙 L廙I. THANKS.


⚓ TRENDING