FILMELY: C廕赴 b矇 AI 廕υ Shibuya Mirai が廙θ c廕叼 Th廕 cが tr繳 t廕【 Nh廕負 B廕τ

Nov 6, 2017

C廕赴 b矇 AI 廕υ Shibuya Mirai が廙θ c廕叼 Th廕 cが tr繳 t廕【 Nh廕負 B廕τ
C廕赴 b矇 AI 廕υ Shibuya Mirai が廙θ c廕叼 Th廕 cが tr繳 t廕【 Nh廕負 B廕τ
Ngy 4/11/2017, m廙t nh璽n v廕負 廕υ – m廙t s廕τ ph廕姓 tr穩 tu廙 nh璽n
t廕︽ 瓊 tr廙 thnh m廙t cが d璽n ch穩nh th廙妾 c廙吧 qu廕要 trung t璽m 廙 Tokyo, Nh廕負 B廕τ.

C廕赴 b矇 廕υ mang t礙n Shibuya Mirai  が廙θ l廕計 tr穫nh l m廙t c廕赴 b矇 7 tu廙i, m廙i vo
l廙p m廙t, ng璽y thヾ v hi廕簑 廙ng.

C廕赴 b矇 kh繫ng ph廕ξ l m廙t robot nhが Sophia m l m廙t nh璽n v廕負
廕υ  tr礙n 廙姊g d廙叩g LINE ang が廙θ s廙 d廙叩g
r廙ng r瓊i.

Qu廕要 Shibuya c廙吧 Tokyo, m廙t khu v廙帷 n廙i ti廕積g c廙吧 gi廙i tr廕
snh th廙i trang 瓊 c廕叼 cho Shibuya Mirai Gi廕句 ch廙姊g nh廕要 cが tr繳.  

C廕赴 b矇 c籀 l廕 l nh璽n v廕負 廕υ 廕吟 ti礙n tr礙n th廕 gi廙i が廙θ c廕叼
m廙t 廙a i廙m ng k羸 cが tr繳 c廙 th廙.

T礙n c廙吧 Shibuya Mirai c籀 ngh藺a l "Tがヾng lai" trong
ti廕積g Nh廕負.

Tr礙n 廙姊g d廙叩g LINE, c廕赴 b矇 r廕另 th穩ch “photoshop” nh廙疸g 廕τh
selfie m b廕》 b癡 g廙虹 廕積 cho c廕赴. Nh廙疸g hi廙u ch廙nh h穫nh 廕τh r廕另 nh廕 nhng v
獺ng y礙u.

C廕赴 b矇 dが廙ng nhが kh獺 thnh th廕︽ trong vi廙c s廙 d廙叩g b廙 l廙c 廕τh.

Phが廙ng Shibuya hy v廙ng quy廕篙 廙nh ny s廕 lm cho ch穩nh quy廙n
廙a phがヾng g廕吵 g觼i hヾn v廙i ngが廙i d璽n v 廕σ b廕υ nh廙疸g 羸 ki廕積 c廙吧 cが d璽n s廕 が廙θ
gi廙i ch廙妾 l廕疸g nghe.

Qu廕要 Shibuya  v Microsoft
瓊 ph廙i h廙φ 廙 ph獺t tri廙n nh璽n v廕負 AI ny. Trong m廙t th繫ng c獺o chung, h廙 cho bi廕篙:

"S廙 th穩ch c廙吧 c廕赴 b矇 l ch廙叼 廕τh v quan s獺t m廙i ngが廙i.
V c廕赴 廕句 th穩ch n籀i chuy廙n v廙i m廙i ngが廙i ...H瓊y n籀i v廙i c廕赴 廕句 v廙 b廕另 c廙 i廙u g穫. "

⚓ TRENDING