FILMELY🦋: Fan khắp thế giới "chế" video hài: "Khi Sophia đã cai trị loài người" Clip 1

Dec 5, 2017

Fan khắp thế giới "chế" video hài: "Khi Sophia đã cai trị loài người" Clip 1KHI THẤY SOPHIA VÀ ĐỒNG BỌN ROBOT ĐI NGANG NHIÊN TRÊN PHỐ VỚI SÚNG MÁY TRÊN TAY, TÔI PHẢI ĐÓNG GIẢ LÀM ROBOT …
Me trying to blend in when I see sophia and the other robots walking the streets with machine guns


Me hacking nasa to steal a spaceship after sophia the robot enslaves the human race.

TÔI THÌ HACK HỆ THỐNG CỦA NASA ĐỂ CƯỚP MỘT TÀU KHÔNG GIAN NHẰM TẨU THOÁT SAU KHI SOPHIA ĐÃ BẮT LOÀI NGƯỜI LÀM NÔ LỆ.


Me trying to blend in as a robot when sophia the robot takes over the world.

SOPHIA TIẾP QUẢN THẾ GIỚI XONG, TÔI PHẢI ĐÓNG GIẢ ROBOT NGAY.

Sophia the robot: are you a h-
Me:

KHI SOPHIA HỎI: CÔ CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG, TÔI PHẢI PHẢN ỨNG THẾ NÀY!

Sophia the robot: are you a human
Me:

KHI SOPHIA PHỎNG VẤN: CÔ CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG, TÔI PHẢI TRẢ LỜI NGAY THẾ NÀY! “KHÔNG, TÔI LÀ ROBOT THẬT. TÔI KHÔNG GIẢ VỜ ĐÂU”

Me pretending to be a robot when Sophia the robot starts shooting humans.
ĐANG BIỂU DIỄN, KHI SOPHIA BẮT ĐẦU NÃ SÚNG VÀO KHÁN GIẢ, TÔI PHẢI ĐÓNG GIẢ LÀM ROBOT NGAY.

Sophia the robot after saying she wouldn’t kill everyone in her interview.

SAU KHI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN “TÔI YÊU CON NGƯỜI VÀ TÔI SẼ KHÔNG GIẾT AI”, SOPHIA ĐÃ VỀ PHÒNG VÀ ÂN HẬN VỀ CÂU NÓI DẠI DỘT CỦA MÌNH.

⚓ TRENDING