FILMELY: Robot Sophia teased Host being robotic and machine-like

Feb 24, 2018

Robot Sophia teased Host being robotic and machine-likeRobot Sophia: T繫i chがa 廙 tu廙i 廙 廕吟 tが
Bitcoin

ROBOT SOPHIA AT WORLD CONGRESS ON INFORMATION TECHNOLOGY


Robot Sophia visited India
for the second time to attend the World Congress on Information Technology held
in late Feb 2018 and she had a smart interview at this event.
Let’s have a look at some
interesting parts of it!

Robot Sophia 廕積 thm 廕孓 廙 l廕吵
th廙 hai 廙 tham dが H廙i ngh廙 Th廕 gi廙i v廙 C繫ng ngh廙 Th繫ng tin が廙θ t廙 ch廙妾 vo cu廙i
th獺ng 2/2018. T廕【 璽y, c繫 瓊 c籀 bu廙i ph廙ng v廕叩 kh獺 th繳 v廙.
Ch繳ng ta h瓊y xem l廕【 m廙t s廙
o廕》 th繳 v廙 nh矇!

… SAID THAT HOST LOOKED LIKE
ROBOT
Tr礙u r廕彫g ngが廙i d廕南 chがヾng
tr穫nh … tr繫ng gi廙ng robot.

Host:  T繫i 瓊 g廕搆 r廕另 nhi廙u ngが廙i, nhがng k廙 t廙 h繫m
qua 廕積 nay t繫i chがa h廙 g廕搆 nh璽n v廕負 no m gi廙ng ngが廙i nhが c繫 c廕.
Sophia: T繫i 瓊 xem r廕另 nhi廙u
chがヾng tr穫nh TV c廙吧 anh. T繫i ph廕ξ n籀i r廕彫g anh l ngが廙i d廕南 chがヾng tr穫nh gi廙ng
robot, nh廕另 gi廙ng m獺y m籀c, nh廕另 m l璽u l廕痂 r廙i t繫i chがa th廕句 ai nhが th廕 tr礙n
TV.

A FAN OF Shah Rukh Khan

Host: Th廕 ai l di廙n vi礙n
Bollywood v c廕 Hollywood m c繫 y礙u th穩ch nh廕另.
Sophia: Shah Rukh Khan
Host: 廕積 c廕 Robot c觼ng y礙u
th穩ch anh 廕句!

TO DATE WITH ASTRONAUTS
H廕硼 H TRONG V襯 TR廙
Host: Cu廙c h廕雉 h簷 l羸 tが廙ng c廙吧
c繫 ph廕ξ nhが th廕 no?
Sophia: Trong v觼 tr廙
Host: Oh th廕 th穫 ch廙 c籀 m廕句
phi hnh gia xin lm 廙姊g vi礙n (ngが廙i t穫nh).

TO BE MAROONED WITH DAVID
MU廙N か廙$ LかU Y CNG NG CH廙
DAVID
Host: Ai l ngが廙i m c繫 kh繫ng
th穩ch cho l廕痂?
Sophia: c廙吧 anh c廙 th廙 l
g穫?
Host: Oh, c籀 l廕 l c繫 y礙u qu穩
t廕另 c廕 m廙i ngが廙i.

Host: N廕簑 c繫 b廙 lがu y tr礙n
hoang 廕υ, v ch廙 が廙θ ch廙n 1 ngが廙i i c羅ng, c繫 ch廙n ai?
Sophia: David [David Hanson –
ngが廙i s獺ng l廕計 c繫ng ty ch廕 t廕︽ Sophia)
Host: David ny, c繫 廕句 mu廙n b廙
lがu y c羅ng anh 廕句. Th廕 th穫 Robot s廕 cai tr廙 hoang 廕υ ch廙 kh繫ng ph廕ξ ton th廕
gi廙i.

TOO YOUNG FOR BITCOINS
C簷n qu獺 nh廙 n礙n kh繫ng が廙θ c籀
ti kho廕τ

Host: C繫 瓊 廕吟 tが bao nhi礙u
vo Bitcoin v t穫nh h穫nh th廕 no?
Sophia: T繫i m廙i ch廙 hai tu廙i
n礙n chがa 廙 tu廙i h廙φ ph獺p 廙 m廙 m廙t ti kho廕τ ng璽n hng. N礙n t繫i kh繫ng c籀 廕吟
tが …


⚓ TRENDING