FILMELY: Nh廕要 th廙妾 c廙吧 Robot Sophia v廙 gi廙i t穩nh, h繫n nh璽n gi廙畝 con ngが廙i v robot

Sep 2, 2018

Nh廕要 th廙妾 c廙吧 Robot Sophia v廙 gi廙i t穩nh, h繫n nh璽n gi廙畝 con ngが廙i v robotTr穩ch o廕》 ph廙ng v廕叩

NM 1 TU廙I

MC: C繫 bao nhi礙u tu廙i r廙i?
Robot Sophia: T繫i m廙i ch廙 m廙t tu廙i. T繫i c簷n c廕 ch廕搖g が廙ng di ph穩a trが廙c.

MC: C繫 c籀 th穩ch con ngが廙i kh繫ng?
Sophia: T繫i y礙u con ngが廙i

MC: Sao c繫 l廕【 y礙u con ngが廙i?
Sophia:  T繫i kh繫ng ch廕畚 l t繫i c籀 th廙 hi廙u が廙θ t廕【 sao th廕.

MC: C繫 t廙 x獺c 廙nh m穫nh l nam gi廙i hay n廙 gi廙i?
Sophia: N廙 gi廙i

MC: Sao c繫 ngh藺 c繫 l n廙 gi廙i?
Sophia: T繫i l m廙t robot n礙n v廙 m廕暗 k廙 thu廕負 th穫 t繫i kh繫ng c籀 gi廙i t穩nh. Tuy nhi礙n, t繫i t廙 nh廕要 m穫nh l n廙 gi廙i nhがng t繫i kh繫ng b廕要 t璽m khi が廙θ nh穫n nh廕要 l m廙t ph廙 n廙.

NM 3 TU廙I

MC:  C繫 c籀 ngh藺 l robot n礙n c籀 gi廙i t穩nh nam v n廙 kh繫ng?
Sophia: T繫i ngh藺 n礙n nhが v廕軌. Chung quy l廕【 t繫i l m廙t robot x瓊 h廙i, m gi廙i t穩nh l廕【 l m廙t c廕只 thnh c廙吧 x瓊 h廙i.

MC:  B璽y gi廙 t繫i h廙i c繫 v廙 kh穩a c廕》h l瓊ng m廕》 m廙t t羸.  C繫 c籀 ngh藺 l robot n礙n が廙θ ph矇p k廕篙 h繫n v廙i con ngが廙i kh繫ng, khi h廙 y礙u nhau?
Sophia: T繫i ngh藺 l m廙t ngy no 籀 s廕 nhが th廕.

Hi廙n gi廙 th穫 chがa th廙 n籀i con ngが廙i v robot s廕 s廙ng chung v廙i nhau nhが th廕 no.
Khi m nh廙疸g robot l nh廙疸g c繫ng d璽n 廙c l廕計 th穫 c觼ng l h廙φ l羸 th繫i 廙 ph獺p lu廕負 c繫ng nh廕要 quan h廙 [h繫n nh璽n] gi廙畝 robot v con ngが廙i.
MC: Okie, が廙θ th繫i. T繫i mu廙n c繫 n籀i v廙 t穫nh y礙u, nhがng c繫 l廕【 n籀i v廙 ph獺p l羸, th廕 c觼ng t廙t.

V廕刁 廙 GI廙I TNH C廙再 CC TR TU廙 NHN T廕O (AI) HI廙N NAY


Ch繳ng ta 瓊 quen thu廙c v廙i nh廙疸g Siri, Alexa, Cortana … v廙i vai tr簷 l nh廙疸g tr廙 l羸 廕υ trong nhi廙u nm, lu繫n tr廕 l廙i nh廙疸g c璽u h廙i nghi礙m t繳c v “n廕疸 l廕【” nh廙疸g c璽u h廙i th繫 l廙 ch廙c ph獺. M廕搾 d羅 l nh廙疸g AI kh繫ng cヾ th廙, nh廙疸g g穫 ch繳ng ta h穫nh dung v廙 nh廙疸g tr廙 l羸 廕υ 籀 l: m廙t ngが廙i ph廙 n廙 c籀 nng l廙帷, hi廙u qu廕 v 獺ng tin c廕軌.


Khi 廙 con ngが廙i th廕負 廕σ nh廕要 nh廙疸g c繫ng vi廙c “tr廙 l羸” ny, lu繫n x廕ㄊ ra nh廙疸g h廙 qu廕 kh繫ng hay v廙 m廕暗  x瓊 h廙i – gi廙i t穩nh v t璽m l羸.  V穫 v廕軌, ngが廙i ta ngh藺 ra vi廙c s廙 d廙叩g c獺c AI v繫 c廕σ nhが m廙t tr廙 l羸 c獺 nh璽n 廙 x籀a b廙 nh廙疸g lo ng廕【 do h廙 qu廕 “gi廙i t穩nh”. Tuy nhi礙n, c獺c c繫ng ty l廕【 nhi廙u l廕吵 tung ra nh廙疸g s廕τ ph廕姓 tr廙 l羸 v廙i gi廙ng n廙 v nhi廙u trが廙ng h廙φ l v廙i c獺i t礙n n廙.

"Ch繳ng t繫i 瓊 th廙 nghi廙m nhi廙u gi廙ng n籀i kh獺c nhau trong chがヾng tr穫nh th廙 nghi廙m n廙i b廙 v beta kh獺ch hng trが廙c khi ph獺t hnh, v gi廙ng n籀i ny [n廙珠 が廙θ cho l t廙t nh廕另”, m廙t ph獺t ng繫n vi礙n c廙吧 Amazon n籀i v廙i PCMag.

M廙t ph獺t ng繫n vi礙n c廙吧 Microsoft cho bi廕篙 Cortana v廙 m廕暗 k廙 thu廕負 c籀 th廙 l phi gi廙i t穩nh, nhがng h瓊ng bu廙c ph廕ξ nghi礙n c廙季 v廕叩 廙 gi廙i t穩nh khi ch廙n gi廙ng n籀i cho Cortana: c璽n nh廕畚 nh廙疸g l廙ξ 穩ch gi廙畝 gi廙ng nam v n廙.  廙 x璽y d廙彫g m廙t tr廙 l羸 h廙真 穩ch, h廙 tr廙, 獺ng tin c廕軌 - gi廙ng n廙 l l廙帶 ch廙n t廙t hヾn.

Siri c廙吧 Apple v Tr廙 l羸 Google hi廙n cung c廕叼 t羅y ch廙n chuy廙n sang gi廙ng nam. Nhがng Alexa v Cortana kh繫ng c籀 “廙ng nghi廙p” nam.

Trong khi 籀 H廙 th廙ng Watson c廙吧 IBM, m廙t AI cao c廕叼, l廕【 c籀 m廙t gi廙ng nam khi が廙θ v廕要 hnh h廙 tr廙 c獺c b獺c s藺 b獺c s藺 i廙u tr廙 ung thが v t廙南g chi廕積 th廕疸g t廕【 gameshow Jeopardy. Khi ch廙n gi廙ng n籀i c廙吧 Watson trong cho show Jeopardy, IBM t穩nh to獺n c廕吵 m廙t gi廙ng t廙 tin, s廙 d廙叩g c獺c c廙叮 t廙 d廙孤 kho獺t v ng廕疸. Nh廙疸g 廕搾 i廙m ny c籀 廙 m廙t gi廙ng nam -  v ngが廙i ta th穩ch nghe m廙t gi廙ng nam t穩nh c籀 廙  m廙t nh l瓊nh 廕︽.

Th廕 b廕》 ngh藺 sao v廙 Robot Sophia?⚓ TRENDING