FILMELY : M廙妾 Doanh thu qu廕τg c獺o Youtube CPM cho t廙南g khu v廙帷 廙a l羸 (qu廙c gia) kho廕τg bao nhi礙u?

Jan 7, 2019

M廙妾 Doanh thu qu廕τg c獺o Youtube CPM cho t廙南g khu v廙帷 廙a l羸 (qu廙c gia) kho廕τg bao nhi礙u?

CPM theo 廙nh ngh藺 c廙吧 Youtube l: Chi ph穩 m廙i ngh穫n l廕吵 hi廙n th廙 hi廙u qu廕 ho廕搾 t廙ng doanh thu trung b穫nh が廙c t穩nh tr礙n m廙t ngh穫n l廕吵 hi廙n th廙 qu廕τg c獺o が廙θ ph璽n ph廙i. N籀i ヾn gi廕τ, 籀 l doanh thu trung b穫nh b廕》 ki廕禦 が廙θ cho m廙i ngh穫n lが廙ㄅ xem (c籀 hi廙n th廙 qu廕τg c獺o).

B廕》 lがu 羸: kh繫ng ph廕ξ m廙i lが廙ㄅ xem 廙u c籀 hi廙n th廙 qu廕τg c獺o (tuy l k礙nh c廙吧 b廕》 瓊 が廙θ b廕負 ki廕禦 ti廙n) v穫 nhi廙u l羸 do kh獺c nhau: ngが廙i xem d羅ng c獺c ch廙妾 nng ch廕搖 qu廕τg c獺o, thi廕篙 b廙 ngが廙i xem d羅ng kh繫ng tがヾng th穩ch v廙i qu廕τg c獺o, ho廕搾 ヾn gi廕τ l AI c廙吧 Youtube chがa cho hi廙n th廙 k廙p ... Trung b穫nh, ch廙 kho廕τg 70-80% lが廙ㄅ xem c籀 hi廙n th廙 qu廕τg c獺o v が廙θ t穩nh がa vo doanh thu.

M廙妾 CPM kh繫ng ph廙 thu廙c vo vi廙c b廕》 ci m廕搾 廙nh k礙nh Youtube c廙吧 b廕》 廙 nが廙c no, b廕》 ng video 廙 璽u hay ng繫n ng廙 video l g穫.


M廙妾 CPM t羅y thu廙c vo nhi廙u y廕簑 t廙, 廕搾 bi廙t l ch廙 廙 c廙吧 video v 廙a l羸 c廙吧 ngが廙i xem. Th繫ng thが廙ng, n廕簑 video c廙吧 b廕》 c籀 が廙θ lが廙ㄅ xem t廕【 c獺c qu廙c gia c籀 n廙n kinh t廕 ph獺t tri廙n v GDP 廕吟 ngが廙i cao th穫 m廙妾 CPM s廕 cng cao.

Do v廕軌, n籀i chung nh廙疸g video ti廕積g Anh, Nh廕負 ... s廕 ti廕穆 c廕要 が廙θ 廙i tが廙τg l ngが廙i xem 廙 c獺c qu廙c gia ph獺t tri廙n, m廙妾 CPM s廕 cao hヾn l video ti廕積g Vi廙t. 

Dが廙i 璽y l th廙ng k礙 m廙妾 CPM cho lが廙ㄅ xem t廙 m廙t s廙 qu廙c gia ti礙u bi廙u, trong trが廙ng h廙φ m廙t k礙nh c籀 ch廙 廙 l tin t廙妾 t廙ng h廙φ. 

璽y ch廙 l b廕τg CPM tham kh廕υ, mang t穩nh tがヾng 廙i, Youtube kh繫ng h廙 廕叩 廙nh m廙妾 CPM c廙 th廙 cho t廙南g qu廙c gia, m t羅y vo c獺c nh qu廕τg c獺o theo t廙南g th廙i i廙m.Qu廙c gia
CPM Youtube (1.000 lが廙ㄅ xem)
1
Na Uy
5,37 $
2
Australia
4,85 $
3
Hoa K廙
4,15 $
4
Th廙句 i廙n
3,69 $
5
Canada
3,53 $
6
H Lan
2,55 $
7
Nh廕負 B廕τ
2,52 $
8
an M廕︷h
2,37 $
9
Vがヾng qu廙c Anh
2,25 $
10
廙妾
2,08 $
11
Singapore
2,07 $
12
Hn Qu廙c
1,99 $
13
Th廙句 S藺
1,96 $
14
Chile
1,91 $
15
H廙ng K繫ng
1,90 $
16
B廙
1,60 $
17
Ph獺p
1,43 $
18
T璽y Ban Nha
1,31 $
19
i Loan
1,18 $
20
Italy
1,11 $
21
Ba Lan
0,85 $
22
廕孓 廙
0,83 $
23
Brazil
0,75 $
24
Mexico
0,62 $
25
Vi廙t Nam
0,56 $

#GSCorp

TRENDING