Jan 4, 2019

NATO diễn tập điều phối Robot Vận hành Bom nổ (EOD Units)

⚓ TRENDING