FILMELY: V廕負 ch廕另 t廙i c廙吧 Ngi | H廕畚 t穩n V繫 thが廙τg | His Dark Materials | Ph廕吵 1 T廕計 2 Vietsub | The Idea of the North

Nov 12, 2019

V廕負 ch廕另 t廙i c廙吧 Ngi | H廕畚 t穩n V繫 thが廙τg | His Dark Materials | Ph廕吵 1 T廕計 2 Vietsub | The Idea of the North

T廕計 2 c廙吧 His Dark Materials (V廕負 ch廕另 t廙i c廙吧 Ngi / V廕負 ch廕另 en t廙i / H廕畚 t穩n V繫 thが廙τg) t廕計 trung vo cu廙c s廙ng c廙吧 Lyra v m廙i quan h廙 v廙i B Coulter trong th廙i gian 廙 Lu璽n 繫n v nh廙疸g s廙 th廕負 d廕吵 h矇 l廙 v廙 th璽n ph廕要 th廙帷 s廙 c廙吧 ngが廙i n b b穩 廕姊 ny.


Bi li礙n quan:
Bi vi廕篙 ny kh繫ng i s璽u vo chi ti廕篙 c廙吧 T廕計 phim, ch廙 gi廙i thi廙u m廙t s廙 kh獺i ni廙m l廕 trong th廕 gi廙i H廕畚 t穩n V繫 thが廙τg:Hu廕叩 Quy廙n (Magisterium): l m廙t t廙 ch廙妾 ph廙 tr獺ch m廕τg h廙c thuy廕篙 trong Gi獺o h廙i, tuy nhi礙n 璽y th廙帷 ra l cヾ quan n廕痂 h廕吟 h廕篙 m廙i quy廙n hnh v が廙θ xem l t廙ng hnh dinh c廙吧 Gi獺o h廙i. M廙i ph獺t minh, ph獺t hi廙n 廙u c廕吵 が廙θ cヾ quan ny di廙n gi廕ξ 廙 ph羅 h廙φ v廙i h廙c thuy廕篙 c廙吧 Nh th廙, do v廕軌, h廙 c籀 quy廙n ph獺n x矇t nh廙疸g ph獺t hi廙n khoa h廙c i ngが廙θ v廙i quy廙n l廙ξ c廙吧 Gi獺o h廙i l d廙 gi獺o.

Ban Thanh T廕宜 (Oblation Board) l m廙t b廙 ph廕要 tr廙帷 thu廙c Hu廕叩 Quy廙n, 廙姊g 廕吟 l B Coulter. Nhi廙m v廙 c廙吧 Ban ny l b廕眩 c籀c m廙t s廙 tr廕 em 廙 th廙 nghi廙m phがヾng th廙妾 t獺ch tr廕 em kh廙i linh th繳  (linh h廙n) 廙 thanh t廕宜 c獺c ngu廙n g廙c c廙吧 t廙i l廙i nh廕彩 lm t獺i sinh th廕 gi廙i. Nh廙疸g ngが廙i trong Ban ny 廙u 瓊 t獺ch thnh c繫ng kh廙i linh th繳 n礙n h廙 c籀 th廙 t廙n t廕【 m kh繫ng c廕吵 c籀 linh th繳 b礙n c廕》h nhが a s廙 nh璽n v廕負 trong th廕 gi廙i His Dark Materials.


PHIM M廙I@ I廙N 廕﹫H MESPHIM | PHN TCH | PH廙 廙 VIETSUB | XEM ONLINE

⚓ TRENDING